ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΔΑ

Αξιότιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 είναι δυνατή η ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών από ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. Η διαδικασίες για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. είναι οι ακόλουθες:

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από ένα (1) Τμήμα ΠΑΔΑ

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από περισσότερα Τμήματα του ΠΑΔΑ

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. με Τμήματα εκτός ΠΑΔΑ

 

Χρήσιμα Έγγραφα

Νομοθεσία
1. ΦΕΚ Ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών: Ν 4692 2020 ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγίες
1. Οδηγίες Υπουργείου Παιδείας: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΞΠΣ Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
2. Πρότυπο (υπόδειγμα) για την πιστοποίηση της ποιότητας των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΑΑΕ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΠΣ