Χρήσιμα Έγγραφα

1. ΦΕΚ  Ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών: Ν 4692 2020 ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2. Οδηγίες Υπουργείου Παιδείας: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΞΠΣ Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

3. Οδηγίες Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης: Οδηγίες από την ΕΘΑΑΕ για την ίδρυση ξενόγλωσσων ΠΠΣ

4. Υπόδειγμα Πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΑΑΕ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΠΣ