Ίδρυση Ξ.Π.Σ. από 1 Τμήμα ΠΑΔΑ

Αξιότιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 είναι δυνατή η ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών από ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. Η διαδικασία για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. είναι η ακόλουθη:

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από ένα (1) Τμήμα ΠΑΔΑ

  1. Η Συνέλευση του Τμήματος, με απόφασή της, καθορίζει τα αναγκαία στοιχεία για την ίδρυση του προγράμματος σπουδών και εισηγείται προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος την ίδρυσή του.
  2. Η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και η σχετική εισήγηση της Συνέλευσης διαβιβάζονται με επιμέλεια του Πρύτανη προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).
  3. Μετά την εξέταση του φακέλου του Ξ.Π.Σ., το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε., δύναται:

α) να εκδώσει απόφαση με την οποία πιστοποιεί το υπό ίδρυση Ξ.Π.Σ.
β) να αναπέμψει τον φάκελο του υπό ίδρυση Ξ.Π.Σ. με παρατηρήσεις και προτεινόμενες διορθώσεις, προκειμένου να γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
γ) να εκδώσει απόφαση με την οποία απορρίπτει αιτιολογημένα την πιστοποίηση του υπό ίδρυση Ξ.Π.Σ., εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. του υπό ίδρυση Ξ.Π.Σ.,  η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., με απόφασή της επικυρώνει το περιεχόμενο της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ.. Η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. αποστέλλεται με την επιμέλεια του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. Η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. για την ίδρυση ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή της στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.