Ίδρυση Ξ.Π.Σ. με Τμήματα εκτός ΠΑΔΑ

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. με Τμήματα εκτός ΠΑΔΑ

  1. Δύο Τμήματα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν και ιδρύσουν από κοινού ένα Ξ.Π.Σ. συντάσσουν σχέδιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αναγκαία στοιχεία για την ίδρυση Ξ.Π.Σ.
  2. Με απόφαση των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων εγκρίνεται το περιεχόμενο του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και εισηγούνται προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. την έγκριση της ίδρυση του Ξ.Π.Σ

Σε περίπτωση που τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανήκουν σε άλλο Α.Ε.Ι., οι αποφάσεις των συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, με τις οποίες εισηγούνται την ίδρυση του Ξ.Π.Σ., αποστέλλονται προς τις Συγκλήτους των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. είναι η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο του Ειδικού Συμφώνου Συνεργασίας των Τμημάτων.

  1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων για την ίδρυση Ξ.Π.Σ., αποστέλλεται με επιμέλεια του Πρύτανη, ο φάκελος και όλα τα σχετικά στοιχεία με του υπό ίδρυση Π.Μ.Σ., προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), προκειμένου αυτό να πιστοποιηθεί.
  2. Κατά τα λοιπά στάδια ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ, ακολουθούν οι ίδιες ενέργειες με την διαδικασίας ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από ένα (1) Τμήμα Α.Ε.Ι.