Ανακοινώσεις

Στις 21 Ιουλίου 2022, δημοσιεύτηκε ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4957 (ΦΕΚ 141) με τίτλο “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.” (το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ).  Τα άρθρα 101 – 111 του νέου νόμου καθορίζουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Άρθρο 101 Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
Άρθρο 102 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 103 Διδακτικό προσωπικό
Άρθρο 104 Λοιπό προσωπικό
Άρθρο 105 Πόροι
Άρθρο 106 Μετακινήσεις
Άρθρο 107 Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης
Άρθρο 108 Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών
Άρθρο 109 Χειμερινά και θερινά προγράμματα σπουδών
Άρθρο 110 Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής
Άρθρο 111 Οργάνωση και λειτουργία Κοινών Διεθνών Διιδρυματικών Προγραμμάτων Σπουδών ...

Περισσότερα

Αξιότιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 είναι δυνατή η ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών από ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. Η διαδικασίες για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. είναι οι ακόλουθες:

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από ένα (1) Τμήμα ΠΑΔΑ

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από περισσότερα Τμήματα του ΠΑΔΑ

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. ...

Περισσότερα