Ίδρυση Ξ.Π.Σ. από περισσότερα Τμήματα του ΠΑΔΑ

Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από περισσότερα Τμήματα του ΠΑΔΑ

  1. Δύο Τμήματα ή περισσότερα Τμήματα του ΠΑΔΑ, τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν και ιδρύσουν από κοινού ένα Ξ.Π.Σ. συντάσσουν σχέδιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αναγκαία στοιχεία για την ίδρυση Ξ.Π.Σ.
  2. Με απόφαση των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων εγκρίνεται το περιεχόμενο του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και εισηγούνται προς τη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ την έγκριση της ίδρυση του Ξ.Π.Σ
  3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων για την ίδρυση Ξ.Π.Σ., αποστέλλεται με επιμέλεια του Πρύτανη, ο φάκελος και όλα τα σχετικά στοιχεία με του υπό ίδρυση Π.Μ.Σ., προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), προκειμένου αυτό να πιστοποιηθεί.
  4. Κατά τα λοιπά στάδια ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ, ακολουθούν οι ίδιες ενέργειες με την διαδικασίας ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από ένα (1) Τμήμα ΠΑΔΑ.